Πιστοποιητικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια πιστοποίησης της εταιρείας Intertek και αξιολογούνται επίσης από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Σας δηλώνουμε ότι όλα τα καλλυντικά προϊόντα μας συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και είναι εγγεγραμμένα σε Ευρωπαϊκή κεντρική βάση δεδομένων CPNP (Πύλη Κοινοποίησης Καλλυντικών Προϊόντων).

Testováno Státním zdravotním ústavem Intertek systems certification CPNP